ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ

03-10-2560

 

   พลตรีสุรพล  ตาปนานนท์

   Mr.SURAPON  TAPANANONT

Surapon New

   ประธานกรรมการ

   CHAIRMAN

 
อายุ  56  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33
● โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 73
 
ประสบการณ์ทำงาน
● นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
● ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก
● ผู้อำนวยการกอง กรมสวัสดิการทหารบก 
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านการบริหารจัดการองค์กร
● ด้านพัฒนาองค์กร
● ด้านไอทีและเทคโนโลยี
● ด้านการซ่อมบำรุง
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี
 
 
 

   นายประมินทร์  พันทวีศักดิ์

   Mr.PRAMIN  PHANTAWESAK

Pramin New

   
   รองประธานกรรมการ

   VICE CHAIRMAN

 
อายุ  62  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering), Lamar University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.19)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549-2550
● หลักสูตร Role of the Coompensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)  INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
● หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
● หลักสูตร Company Management Course  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
● หลักสูตร Executive Development Program (EDP) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
● หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
● หลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ. มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
● หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.2) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
● หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 (นงส. 1)
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
● รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
● กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
● กรรมการ บริษัท เอซี แอ็ดวานซ์ โพลินเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
● กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
● ไม่มี
 
 

   
   พลโทพรเลิศ  วรสีหะ

   Mr.PORNLERT  VORASINA
 

Pornlert New

   
   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ  63  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอาริก้า ประเทศอินเดีย
● ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์แชลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
● ปริญญาเอก รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
● หลักสูตร ส.วปอ. มส.3
● หลักสูตร วปส.4
● หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1
● หลักสูตร นมธ.3
 
ประสบการณ์ทำงาน
● ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
● ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
● ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
● ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านการบริหารจัดการ
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● ข้าราชการบำนาญ
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี
 
 

   นายวันชัย  ผโลทัยถเกิง

   Mr.WANCHAI  PALOTAITAKERNG

Wanchai New

   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ 59 ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 28  มกราคม 2559 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA รุ่น 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
● ภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 1
● วิทยาลัยตลาดทุน วตท.16
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 53/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DAP) รุ่นที่ 31/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร ROLE OF CHAIRMAN PROGRAM (RCP) รุ่นที่ 20/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM UPDATE (DCPU) รุ่นที่ 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
● ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
● กรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
● กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) (ระยะเวลา 6 ปี)
● กรรมการสถาบันเพิ่มผลแห่งชาติ (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2558)
● นายกสมาคมศิษย์เก่าและกรรมการสภาโดยตำแหน่ง (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณลาดกระบัง
● ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย
● กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
● เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (กสล.)
● ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ก.ส.
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านบริหารจัดการภาครัฐ
● ด้านวิศวกรรม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
● กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน
● กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี
 
 
 

   นายจิรุตม์  วิศาลจิตร

   Mr.CHIRUTE  VISALACHITRA

Chirute New

   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ  52  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● M.P.A (Master of Public Administration) National University of Sandiego, U.S.A.
● นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
● นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
● นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2556
● นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
● นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20
 
ประสบการณ์ทำงาน 
● ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงคมนาคม
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านกฎหมายการขนส่ง
● ด้านการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ
● ด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
● ด้านการบริหารจัดการด้านการคมนาคมทางบก
● ด้านการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
● ด้านการวางแผนกลยุทธ์
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงคมนาคม
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
● ไม่มี
 
 

   นางดนุชา  ยินดีพิธ

   Mrs.DANUCHA  YINDEEPIT

Danucha New

   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ  63  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● พาณิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (สาขาการธนาคารและการเงิน)
● Corporate Governance Program, Kellogg School of Management, NWU, USA
● นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 48 สำนักงาน กพ.
● นักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 2 สำนักงาน กพ.
● หลักสูตร วพน.6, วตท.9, ปปร.12, ปรม.5, สวปอ.มส3, TEPCoT 2, วปส.4
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (PDI 2)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
● ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
● รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
● กรรมการรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค, บมจ.อสมท, ธนาคารออมสิน, บลจ.กรุงไทย, บลจ.เอ็ม เอฟซี, บมจ.ท่าอากาศยานไทย, บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จำกัด, บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง, บริษัท ไทยเดินทะเล จำกัด
● กรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
● กรรมการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
● อนุกรรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น สำนักงาน กพร.
● อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร.
● กรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน 10 แห่ง
● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, ขสมก., บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชการ จำกัด, กฟผ., กฟน., บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด, บลจ.กรุงไทย, กปภ., กปน., EXIM Bank, บมจ. ท่าอากาศยานไทย
 
ความรู้ ความชำนาญ
● กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
● กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
● บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
● ไม่มี
 
 

   นางน้ำผึ้ง  วงศ์สมิทธิ์

   Mrs.NAMPUNG  WONGSMITH

Nampung New

   กรรมการ

   BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ  59  ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● M.B.A (Master of Business Administration) Finance, Oklahoma State University, U.S.A.
● International Economics, Bachelor degree จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● Formerly RMA Leadership and Risk Management โดย RMA Risk Management School, Arizona, U.S.A.
● Mergers and Acquisitions โดย Wharton School of Finance, University of Pennsylvania, Philadelphia,U.S.A.
● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ AACP (Advanced Audit Committee Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
● หลักสูตรกรรมการบริษัท DCP (Director Certification Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
ประสบการณ์ทำงาน
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านการเงิน
● ด้านการบริหาร
● ด้านการปรับปรุงองค์กร
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
● กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (มหาชน) จำกัด (ไทย)
● กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
● ไม่มี
 
 
 
 

  นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล

  Mr.JIRASAK YAOVATSAKUL

Jirasak New

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

  PRESIDENT AND SECRETARIATE TO BOARD OF DIRECTORS

 
อายุ 57 ปี 
 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - จนถึงปัจจุบัน
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
● วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
● บริหารธุรกิจมหาบัณทิต /การบริหารพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
● หลักสูตร AUTO-PILOT PROGRAMMING สถาบัน AEROSPATIALE/AIR BUS INDUSTRY
● หลักสูตร PRODUCTION MANAGEMENT สถาบัน FUJIKURA LTD.
● หลักสูตร ผู้นำระดับสูง เพื่อการศึกษาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 (สนพ.3) เสาหลักเพื่อแผ่นดิน
   
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
● หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.13) สถาบันพระปกเกล้า
● หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM CLASS รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์ทำงาน
● ผู้อำนวยการ สถาบันไทยเยอรมัน
● ASSITANT GENERAL MANAGER/DEPUTY FACTORY MANAGER บริษัท พีซีทีที จำกัด
● PROJECT MANAGER บริษัท FUJIKURA AMERICA INC., U.S.A
● SYSTEM ANALYST (AIR-BUS AUTOPIBT SYSTEM) บริษัท การบินไทย จำกัด
 
ความรู้ ความชำนาญ
● ด้านบริหารองค์กร
● ด้านสารสนเทศ
● ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)
● ด้านการบริหารการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์ ขนาดใหญ่
● ด้านโปรแกรมระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ของเครื่องบินแอร์บัส
 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
● กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
● ไม่มี
 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
● ไม่มี