• ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศร่าง TOR
  • ประกาศขายพัสดุเก่า
  • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง