ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เบอร์จองตั๋ว/สำรองที่นั่ง

21-05-2561

(9)

สอบถามข้อมูลเที่ยวรถได้ที่ Call center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง 

หรือสามารถค้นหาเที่ยวรถและสำรองที่นั่งด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

คลิก

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 614, 325
02-936-2841-48 ต่อ 614, 325
02-936-3670

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 605,602
02-936-2841-48 ต่อ 605,602
02-936-0657
ภาคใต้ 02-422-4444, 02-4224435
ภาคตะวันออก

02-391-6846

 

 เงื่อนไขการเดินทาง

 

1. บัตรโดยสารที่มีการแก้ไขโดย ขูดลบ ขีดฆ่า ถือเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้
2. ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน (ช่วงเทศกาลหลักได้ 90 วัน) เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายใน 30 วันนับจากวันเดินทาง
3. การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วแสดงต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว จะไม่สามารถคืนตั๋วได้
4. การคืนตั๋วโดยสาร ต้องนำตั๋วไปขอคืนต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว
6. บริษัทฯ ไม่รับจองทางโทรศัพท์ก่อนเวลารถออก 6 ชั่วโมง
7. ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
8. บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท  และจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใดๆ ต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสารหรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของหรือภายในตัวรถ