ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

14-10-2558

(9)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 
          บริษัท  ขนส่ง  จำกัด (บขส.)  รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม  ดำเนินภารกิจโดยให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร  จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
 
          1. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ  โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีจริยธรรม  ความโปร่งใสตรวจสอบได้  ยึดหลักนิติธรรม  คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน  ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้บริการ  แบ่งปันและให้ความสำคัญกับสังคมและชุมชนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับใกล้และระดับไกล
 
          2. ส่งเสริมและปลูกฝังจึตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ  โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
          3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ที่มุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา  ด้านการเรียนรู้  ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามความเหมาะสม
 
          4. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร  อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ในการดำเนินการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล  แบ่งปันสู่สังคมและชุมชน