ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประชาพิจารณ์ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12-02-2563
ประกาศ ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เลขที่โครงการ 63027007173
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น
ประชาชนผู้สนใจหรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง 4 ช่องทางดังนี้
1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง งานจัดหา กองพัสดุ เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทาง Website www.transport.co.th 
4. ช่องทาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-1975 และ 0-2936-2784
ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ มีความเห็นที่สามารถติดต่อได้
ระยะเวลาในการรับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : Draft toilet.pdf
Download : TOR toilet.pdf
Download : Plant toilet.pdf
Download : Poro toilet.pdf