ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14-08-2562

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่โครงการ 62077542110

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจหรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง 4 ช่องทางดังนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง งานจัดหา กองพัสดุ  ฝ่ายบริหาร
   บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทาง Website www.transport.co.th 
4. ช่องทาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-1975 และ 0-2936-2784
    ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ มีความเห็นที่สามารถติดต่อได้
    ระยะเวลาในการรับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download