ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

24-01-2017
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
     บริษัทฯ ดำเนินตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้
 
     1.ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทขนส่ง จำกัด” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2543 ในปัจจุบันได้มีการจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลย่อยให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ ข้อมูลได้ที่หน่วยงานนั้นโดยตรง โดยติดต่อขอรับข้อมูลผ่านงานบริการข้อมูลและเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์
 
     2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเว็บไซต์ www.transport.co.th โดยนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามพระราชาบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจค้นได้สะดวกขึ้น 
 
     3.นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในระยะรอบเดือนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.transport.co.th เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
 
     4.บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในรูปของเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว รายงานประจำปี เป็นต้น ซึ่งได้บรรจุเรื่องบริการและข้อมูลที่มีผลต่อสาธารณะลงใน เว็บไซต์ www.transport.co.th 
 
การให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทขนส่ง จำกัด
     
     ระเบียบการเข้ามาใช้บริการ
          - แต่งกายสุภาพ
          - แลกบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนเข้าอาคารตามระเบียบของบริษัทขนส่ง จำกัด
          - ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     เวลาเปิดให้บริการ
          - วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
     สถานที่ติดต่อ
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด 999 ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900