ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 14 เลย - หลวงพระบาง

13-06-2017
 
เส้นทางสายที่ 14  เลย - หลวงพระบาง
Route 14 Loei - Luang Prabang
 
           ใช้รถมาตรฐาน 1ข  ระยะทาง  394  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  10  ชั่วโมง
 
           Bus Standard 1  traveling about 10 hours
 
 
 
          เที่ยวไป           08.00
          Depart            
 
 
          เที่ยวกลับ         08.00
          Return            
 
 
          ค่าโดยสาร       700  บาท
          Fare Rate       700  Baht