ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ยุทธศาสตร์

03-12-2019

BBI GIF(4)

 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่  1.พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

     เพื่อให้ บขส. มีผล ประกอบการ ด้านการเงินเติบโต อย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการ ด้านการเงินเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่  2.ยกระดับมาตรฐาน การบริการและ เชื่อมโยงโครงข่าย การให้บริการ 

     เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กร ที่มีมาตรฐานในการให้บริการ มีความเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่าง เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่  3.พัฒนาบุคลากรและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน ให้มีประสิทธิภาพ 

     เพื่อให้ บขส. มีระบบบริหารจัดการภายในที่ดี สามารถรองรับการให้บริการในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่  4. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรหิารกิจการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

     เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม