ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะผู้บริหารระดับสูง

07-04-2021

 

 

 2I2  2564 01 15 2 09 35 00(1)

ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 
 

2  2B(2)

4  A (2)

3  1(2)

5x7

นายมาโนช  สายชูโต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางวราภรณ์ ชัยฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       
1512271870066 1  2I2  2562 01 18 2 15 12 47(1) 1512271867029

นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ

นางพัชรินทร์ ดีเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       

 2I2  2562 01 18 2 15 02 37(4)

 2I2  2562 01 18 2 15 47 03

IMG 0689

 2I2  2562 01 18 2 15 02 37(4)


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านธุรกิจเดินรถ

นายชัยรัตน์  พรประไพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

นางชุติภา เพชรพูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักอำนวยการ


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักตรวจสอบภายใน

       

หมายเหตุ

     - นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์     ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน