ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เบอร์จองตั๋ว/สำรองที่นั่ง

03-11-2021

(9)

สอบถามข้อมูลเที่ยวรถได้ที่ Call center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง 

หรือสามารถค้นหาเที่ยวรถและสำรองที่นั่งด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

คลิก

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 614, 325
02-936-2841-48 ต่อ 614, 325
02-936-3670

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 605,602
02-936-2841-48 ต่อ 605,602
02-936-0657
ภาคใต้ 02-422-4444, 02-4224435
ภาคตะวันออก

02-391-6846

 

 เงื่อนไขการเดินทาง

1. บัตรโดยสารที่มีการแก้ไขโดย ขูดลบ ขีดฆ่า ถือเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้

2. ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน (ช่วงเทศกาลหลักได้ 90 วัน) สามารถให้เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วันนับจากวันเดินทาง

3. การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิื์ 

เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว จะไม่สามารถคืนตั๋วได้

4. การคืนตั๋วโดยสาร ต้องนำตั๋วไปขอคืนต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว

6. กรณีโทรศัพท์จองที่นั่ง จะต้องจองและออกตั๋ว ก่อนรถออก 6 ชั่วโมง

7. ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม

8. บริษัทฯจะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 

และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญหายอย่างใดๆ ต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของ

หรือภายในตัวรถ