ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บริการข้อมูลข่าวสาร

03-03-2016

(9)

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

     บริษัทฯ ดำเนินตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้

     1.ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทขนส่ง จำกัด” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2543 ในปัจจุบันได้มีการจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลย่อยให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ ข้อมูลได้ที่หน่วยงานนั้นโดยตรง โดยติดต่อขอรับข้อมูลผ่านงานบริการข้อมูลและเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์

     2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเว็บไซต์ www.transport.co.th โดยนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามพระราชาบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจค้นได้สะดวกขึ้น ปรากฎว่าสถิติการเข้าค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปีงบประมาณ 2551 มีจำนวน 417,232 ราย

     3.นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในระยะรอบเดือนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.transport.co.th เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีปัญหาใด ๆ และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องนำเรื่องเข้าสู่ กระบวนการวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

     4.บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในรูปของเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว รายงานประจำปี เป็นต้น ซึ่งได้บรรจุเรื่องบริการและข้อมูลที่มีผลต่อสาธารณะลงใน เว็บไซต์ www.transport.co.th และไม่เคยมีกรณีปัญหาที่บริษัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลจึงทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนขึ้นสู่กระบวนการข้อมูลข่าว สารของราชการ

     5.บริษัทฯ ได้ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่มีการบริหารการจัดการที่ดีเยี่ยมจนได้รับคำชม และได้คะแนนเต็ม 5 ถึง 2 ปีซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทขนส่ง จำกัด ให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการและให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทขนส่ง จำกัด
     บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          - บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
          - บริการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม – ดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          - บริการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

     ระเบียบการเข้ามาใช้บริการ
          - แต่งกายสุภาพ
          - แลกบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนเข้าอาคารตามระเบียบของบริษัทขนส่ง จำกัด
          - ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     เวลาเปิดให้บริการ
          - วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

     สถานที่ติดต่อ
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด 999 ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download