แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจำหน่ายตั๋ว Online

แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจำหน่ายตั๋ว Online

Required *


 ชาย   หญิง 

กรุณาระบุเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

 เดินทางประจำทุกวัน
 เดินทางประจำทุกสัปดาห์
 เดินทางประจำทุกเดือน
 เดินทางในช่วงเทศกาล

กรุณาระบุลักษณะการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม


จากประสบการณ์การใช้บริการของบริษัท ขนส่ง จำกัด ท่านมาความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์อย่างไร

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้ใหม่ ถ.บรมราชชนนี)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีส่วนภูมิภาค และจุดจอด (จังหวัดต่าง ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้ใหม่ ถ.บรมราชชนนี)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีส่วนภูมิภาค และจุดจอด (จังหวัดต่าง ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้ใหม่ ถ.บรมราชชนนี)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีส่วนภูมิภาค และจุดจอด (จังหวัดต่าง ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีส่วนภูมิภาค และจุดจอด (จังหวัดต่าง ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้ใหม่ ถ.บรมราชชนนี)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีส่วนภูมิภาค และจุดจอด (จังหวัดต่าง ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้ใหม่ ถ.บรมราชชนนี)

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก

 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก