บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

                 ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว                              

                               0-2537-8480

       Bus 1 Day   Be4Be4

รายละเอียดการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

     บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ ด่วนทั่วไทยส่งเย็นถึงเช้ารับได้ในวันเดียว

บริการด้วยใจดูแลห่วงใยถึงมือผู้รับปลายทางด้วยความรวดเร็ว ไปกับรถโดยสารและรถรับส่งพัสดุภัณฑ์

ของบริษัทฯ ที่สถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 น. – 22.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2  โทร. 0-2537-8480

- สถานีเดินรถรังสิต โทร.. 0-2901-2673

-สถานีเดินรถสายใต้(ถนนบรมราชชนนี)  โทร.0-2422-4413

เงื่อนไขการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์

1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ กรณีพัสดุภัณฑ์เสียหายหรือสูญหาย วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท

2. ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุอันตราย หรือสัตว์ (ยกเว้นปลาสวยงาม)

3. ภาชนะที่ใส่น้ำแข็ง กรุณาสวมทับด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง

4. สิ่งของที่อาจเกิดการแตกหัก เสียหายง่าย ให้บรรจุภายในหีบห่อที่ป้องกันการกระแทกได้

5. เมื่อฝากส่งพัสดุภัณฑ์แล้ว กรุณาให้ผู้รับปลายทางติดต่อรับพัสดุภัณฑ์ภายใน 7 วัน

รายการ/ประเภทพัสดุ
ค่าบริการ
ขนาดและราคาเริ่มต้น (บาท)
เล็ก
กลาง
ใหญ่
  กล่องโฟม
100
150
200
  ถุงผ้า (กระสอบข้าว)
100
-
250
  กล่องดอกไม้
100
200
250
  ถุง (กระสอบปุ๋ย)
-
150
-
  ซองเอกสาร
100
-
-
  กล่องกระดาษพัสดุ
100
150
200
  ถังแกลลอน
100
150
200
  ของใช้เบ็ดเตล็ด
100
150
200
  ถังไฟเบอร์
100
200
300
  อะไหล่/อุปกรณ์
150
200
300
  หนังสือพิมพ์
ฉบับละ 50 สตางค์

                                                                        ทุกรายการต่อชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
หมายเหตุ
- ขนาดเล็ก โดยประมาณไม่เกิน กว้าง/สูง = 6.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
- ขนาดกลาง โดยประมาณไม่เกิน กว้าง/สูง = 11 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว
- ขนาดใหญ่ โดยประมาณไม่เกิน กว้าง/สูง = 16 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว
- ถ้าเป็นของมีน้ำหนักชั่งเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 5 บาท

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับฝากส่งพัสดุภัณฑ์ดังนี้ 

-สารเคมีที่เป็นพิษ 

-สารเสพติดและสารตั้งตันทุกชนิด

-วัตถุไวไฟทุกชนิด

-สิ่งของผิดกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 โทร. 0-2537-8480 ,0-537-8732

- สถานีเดินรถรังสิต โทร. 0-2901-2673

- Call Center 1490 เรียก บขส.