ขั้นตอนการเพิ่มรถ

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547

ขั้นตอนการเพิ่มรถ
 
 
 

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

ได้รับมติคณะกรรมการบริษัทฯ จากกองเลขานุการ

1 วัน

2

ส่งมติฯ ให้พนักงานสัญญารถร่วม

1 ชั่วโมง

3

ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้สิทธิ์มาทำสัญญาภายในกำหนด

1 วัน

4

คิดค่าบำรุงที่จะต้องชำระ

1 ชั่วโมง

5

เรียกชำระค่าบำรุงจากผู้ใช้สิทธิ์

5 นาที

6

ส่งเงินพร้อมแบบฟอร์มใบส่งเงินให้กองการเงิน

5 นาที

7

กองการเงินออกใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ผู้ได้สิทธิ์

2 นาที

8

ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งเงินคืนงานสัญญา

1 นาที

9

พนักงานสัญญาฯ ประจำภาคฯ จัดทำรายงาน รวบรวมหลักฐาน เสนอ ห.สญ. เพื่อตรวจสอบและส่ง ง.บญ. บรรจุเข้าบัญชี ขส.บ.11

1 ชั่วโมง

10

ห.บญ. ตรวจสอบหลักฐานแล้วส่งเจ้าหน้าที่ภาคฯ บรรจุรถ

1 วัน

11

เจ้าของรถนำเข้ารับการตรวจสภาพชำระภาษี

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เจ้าของรถดำเนินการ

12

นำหลักฐานทางทะเบียน ขอทำใบวิ่งที่ ง.สญ.

1 ชั่วโมง

13

งานสัญญารถร่วมเสนอให้ ผอ.กจร. พิจารณา

10 นาที

14

นำเสนอท่าน ชฝจ. ลงนามใบวิ่ง

10 นาที

15

มอบสำเนาใบวิ่งให้เจ้าของรถ และสถานีเดินรถต้นทาง, ปลายทาง

10 นาที

16

เก็บตัวเรื่อง และสำเนาใบวิ่งเข้าแฟ้ม

5 นาที