ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด พุทธศักราช 2547

Bks Logo

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
   พุทธศักราช 2547    

 
Bullet03
ระเบียบรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
Bullet03
หมวด 1 สัญญารถร่วม
Bullet03
หมวด 2 การโอนสิทธิในการเดินรถ หรือโอนสัญญารถร่วม
Bullet03
หมวด 3 การเปลี่ยนรถ การสับเปลี่ยนรถ และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ
Bullet03
หมวด 4 การขอปรับปรุงจำนวนเที่ยว จำนวนรถและการจัดรถเข้าเดิน
Bullet03
หมวด 5 การเดินรถ
Bullet03
หมวด 6 พนักงานรถร่วม
Bullet03
หมวด 7 ตั๋วหรือบัตรโดยสาร และสัมภาระของผู้โดยสาร
Bullet03
หมวด 8 อุบัติเหตุรถร่วม และการดำเนินคดี
Bullet03
หมวด 9 บทกำหนดโทษ การลงโทษ
Bullet03
หมวด 10 บทเฉพาะกาล
Bullet03
อัตราค่าธรรมเนียม
Bullet03
ขั้นตอนการเพิ่มรถ
Bullet03
ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐานรถ
Bullet03
ขั้นตอนการโอนสิทธิการเดินรถ
Bullet03
ขั้นตอนการต่ออายุสัญญารถร่วม
Bullet03
ขั้นตอนการจำหน่ายค่าธรรมเนียมรถร่วม
Bullet03
ขั้นตอนการจำหน่ายค่าธรรมเนียมรถร่วมเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง
Bullet03
ขั้นตอนการขอนำรถร่วมกลับเข้าวิ่งในเส้นทาง กรณีรถร่วมแจ้งซ่อม
Bullet03
ขั้นตอนการขอนำรถร่วมกลับเข้าวิ่งในเส้นทาง กรณีรถร่วมเกิดอุบัติเหตุ
Bullet03
ขั้นตอนการขอเสริมวิน/พาสวิน (รถร่วม)
Bullet03
สัมปทานรถร่วม
Bullet03
เบอร์โทรศัพท์รถร่วม
Bullet03
รถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด

         M4(R)M4(K)