ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออก : East Route

11-05-2560

ตารางเวลาเดินรถภาคตะวันออก (East Route) 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (999) The Transport Co.,Ltd

 

รหัส

Code

เส้นทาง

Route

มาตรฐานรถ

Bus Standard

ค่าโดยสาร

Fare

ระยะทาง

Distance

ระยะเวลา

เดินทาง

Time Travel

เวลารถออก

ต้นทาง

Outbound

เวลารถออก

ปลายทาง

Inbound

9907

กรุงเทพฯ (จตุจักร) - จันทบุรี (ง)

Bkk (Mochit 2) - Chanthaburi

ม.1 ข 187 249 4

06.30,

12.20,

14.00

07.30,

09.00,

11.45

9908

กรุงเทพฯ (จตุจักร) - ตราด (ง)

Bkk (Mochit 2) - Trat

ม.1 ข 238 327 5

07.30,

11.00,

17.00,

22.00

09.30,

11.30,

13.30,

17.30,

23.30

41

กรุงเทพฯ (เอกมัย) - ตราด (ก)

Bkk (Eakamai) - Trat

ม.2 214 387 6 04.00 12.00
917

กรุงเทพฯ (เอกมัย) - แหลมงอบ

Bkk (Eakamai) - Laem Ngop

ม.1 ข 239 331 6.15

07.45

14.30

ข้อมูล ณ วันที่  19 กันยายน 2559

หมายเหตุ  เที่ยวเวลาเดินรถอาจมีการปรับเปลี่ยน  โปรดตรวจสอบและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 1490