ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

วิสัยทัศน์

15-12-2559

(9)

 

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัยได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "

 

  

          ศูนย์กลาง  หมายถึง  ศูนย์กลางต้องมีองค์ประกอบ  คือ  รถโดยสาร, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, บุคลากร, เทคโนโลยีที่ทันสมัย, จุดขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้า, มีความเชื่อมโยงทั่วทุกภาค  รวมทั้งมีศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าในแต่ละภาค

          ทันสมัย  หมายถึง  มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการด้านรถโดยสาร, สถานีขนส่งผู้โดยสารและพนักงานด้านบริการ  เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และทันต่อสถานการณ์

          ได้มาตรฐาน  หมายถึง  มีมาตรฐานการให้บริการด้านรถโดยสาร, สถานีขนส่งผู้โดยสารและพนักงานด้านบริการ  รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  รวมทั้งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน

          บริการเป็นที่ยอมรับ  หมายถึง  มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เป็นอันดับ 1 ภายในปี 2564 (ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร, รถโดยสาร, พนักงานด้านบริการ) และมีผลสำรวจความภักดีของลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00

          เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค  หมายถึง  มีการเชื่อมโยงการเดินรถไปยังกลุ่มประเทศที่มีภูมิศาสตร์เอื้อต่อการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางบก  ได้แก่  ลาว, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์  และจีน

          มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  มีการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากร  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน