ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

วิสัยทัศน์

28-12-2561

 

 

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัยได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "

 

  

                        ศูนย์กลาง หมายถึง เป็นศูนย์รวมการขนถ่ายผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยรถโดยสารทั่วทุกภาค

                        ทันสมัย หมายถึง มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการ ด้านรถโดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงานด้านบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

                        ได้มาตรฐาน หมายถึง มีมาตรฐานการให้บริการด้านรถโดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาด้านบริการ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) รวมทั้งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน

                        บริการเป็นที่ยอมรับ หมายถึง  มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของ บขส. เป็นอันดับ 1เมื่อเทียบกับ รถร่วมเอกชน (ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร รถโดยสาร พนักงานด้านบริการ)

                        เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค หมายถึง มีการเชื่อมโยงการเดินรถไปยังกลุ่มประเทศที่มีภูมิศาสตร์เอื้อต่อการเชื่อมต่อระบบ  การขนส่งทางบก ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน

                        มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง มีการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากร รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน