ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ยุทธศาสตร์

08-11-2559

(9)

 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่  1. เสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objective)

     1.1 เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่มีการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
     1.2 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่
     1.3 เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objective)

     2.1 เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล (Cost Effective)
     2.2 เพื่อพัฒนาผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
     2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการภายในและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่  3. พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objective)

     3.1 เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  4. ส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objective)

     4.1 เพื่อให้ บขส. เป็นผู้ควบคุมการเดินรถโดยสารหมวด 2 ที่มีประสิทธิผลสูง ลดการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
     4.2 เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม