ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

พันธกิจ

08-11-2559

(9)

 

พันธกิจ  (Missions)

1. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากลทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และความทันสมัย เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
2. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ และจัดบริการเดินรถ ให้มีลักษณะโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค
3. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลรถบริษัทและรถร่วมบริการ รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร รวมถึงการให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สาม
4. บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุนและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้