ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะผู้บริหารระดับสูง

04-12-2560

 

 

Jirasak New

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 

 

 

14

17

Anuch Suwannatichsakorn

08

นายมาโนช  สายชูโต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายอนุช สุวรรณสทิศกร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางวราภรณ์ ซึงตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       

12

1512271870066 1512271867029 18

นายบุญยืน มีลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านธุรกิจเดินรถ

นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ

นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายชัยรัตน์  พรประไพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       
Sujittra 20171203 165827

Amornsuk

19

นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักอำนวยการ

นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

นางพัชรินทร์ ดีเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักตรวจสอบภายใน