ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

คณะผู้บริหารระดับสูง

03-10-2560

 

 

Jirasak New

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 

 

 

14

 

Anuch Suwannatichsakorn

 

นายมาโนช  สายชูโต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายอนุช สุวรรณสทิศกร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       

12

 

17

18

นายบุญยืน มีลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านธุรกิจเดินรถ

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ

นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายชัยรัตน์  พรประไพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

       
Sujittra 08

Amornsuk

19

นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางวราภรณ์ ซึงตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักอำนวยการ

นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

นางพัชรินทร์ ดีเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักตรวจสอบภายใน