ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็น Chiller พร้อมระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องเก่าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

27-08-2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็น Chiller พร้อมระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องเก่าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 
เลขที่ โครงการ 62037206819
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น
ประชาชนผู้สนใจหรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง 4 ช่องทางดังนี้
1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง งานจัดหา กองพัสดุ เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทาง Website www.transport.co.th 
4. ช่องทาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-1975 และ 0-2936-2784
ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ มีความเห็นที่สามารถติดต่อได้
ระยะเวลาในการรับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download