ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้) สถานีรถโดยสารขนาดเล็ก (ใต้ทางด่วน) ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) สถานีเดินรถรังสิต และจุดจอดรถโดยสารขนาดเล็ก (รัง

06-09-2562

ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร,เอกมัย,สายใต้) สถานีรถโดยสารขนาดเล็ก (ใต้ทางด่วน) ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) สถานีเดินรถรังสิต และจุดจอดรถโดยสารขนาดเล็ก (รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 62087140635

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจหรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้ง 4 ช่องทางดังนี้
1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง งานจัดหา กองพัสดุ 
    บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทาง Website www.transport.co.th 
4. ช่องทาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-1975 และ 0-2936-2784
ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ มีความเห็นที่สามารถติดต่อได้
 
ระยะเวลาในการรับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download