ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ร่างประชาพิจารณ์จ้างจัดทำระบบบริหารจัดการเดินรถและจำหน่ายตั๋วรถโดยสารขนาดเล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

13-11-2562
โครงการจ้างจัดทำระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา และสถานีรถโดยสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ 62117016058
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น
ประชาชนผู้สนใจหรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง 4 ช่องทางดังนี้
1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง งานจัดหา กองพัสดุ บริษัท ขนส่ง จำกัด                                                                               เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทาง Website www.transport.co.th 
4. ช่องทาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-1975 และ 0-2936-2784
ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ มีความเห็นที่สามารถติดต่อได้
ระยะเวลาในการรับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 
ไฟล์ที่ 1 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ไฟล์ที่ 2 ร่างขอบเขตของงาน
ไฟล์ที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ไฟล์ที่ 4 ตารางใบเสนอราคา
ไฟล์ที่ 5 ตารางราคากลาง

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download