ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประชาพิจารณ์ โครงการจ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณอาคาร ๗ ชั้น สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24-01-2563

โครงการจ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณอาคาร ๗ ชั้น สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 63017106637

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจหรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง 4 ช่องทางดังนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง งานจัดหา กองพัสดุ บริษัท ขนส่ง จำกัด                                                                              เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ทาง Website www.transport.co.th

4. ช่องทาง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-1975 และ 0-2936-2784

ทั้งนี้จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประชาพิจารณ์ หรือ มีความเห็นที่สามารถติดต่อได้

ระยะเวลาในการรับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563

 

ไฟล์ที่ 1 ร่างเอกสารประกวดราคา

ไฟล์ที่ 2 ร่างขอบเขตของงาน

ไฟล์ที่ 3 ร่างเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download