ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศฉบับที่ 8/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณอาคาร 7 ชั้น สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07-02-2563
โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณอาคาร 7 ชั้น สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ 63017106637
ประกาศ ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดเวลายื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download