ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด

เรื่อง  คำบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

-------------

                        โดยมติคณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23พฤศจิกายน2560ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ตามข้อบังคับของบริษัท ขนส่ง จำกัด ข้อ ๕๐. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม2561เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ บริษัท ขนส่ง จำกัด อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)ถนนกำแพงเพชร ๒แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่     1          เรื่องประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่     2          เพื่อทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ขนส่ง จำกัด                                              ประจำปี2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที่    3          เรื่องเพื่อทราบ

                        3.1       เพื่อทราบรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด                                                              ปีงบประมาณ 2560 และในรอบ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561                                                                        (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561                                                                          และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ                                                                    2561 (ตุลาคม - ธันวาคม2560)                           

                        3.2       เพื่อทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

ระเบียบวาระที่     4          เรื่องเพื่อพิจารณา

                        4.1       เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไร–ขาดทุนประจำปี2560

                        4.2       เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน ประจำปี 2560

                        4.3       เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

                        4.4       เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

                        4.5       เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ2561

ระเบียบวาระที่     5          เรื่องปรึกษา กิจการอื่นๆ    

                              

                             งานประชุมและกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ

กองบริหารกลาง  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2936-2962

 

 

เผยแพร่โดย  กองสื่อสารองค์กรและการตลาด

 

บขส. จัดโครงการ “บขส. ใจดี...น้องๆ ขึ้นฟรีวันเด็ก” ระหว่าง 12 -14 มกราคมนี้
บขส. จัดโครงการ “บขส. ใจดี...น้องๆ ขึ้นฟรีวันเด็ก” ระหว่าง 12 -14 มกราคมนี้
วันจันทร์, 08 มกราคม 2561