ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

การบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง "การประเมินความเสี่ยงองค์กร"
โครงการอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง "การประเมินความเสี่ยงองค์กร"
Wednesday, 07 April 2021
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
Wednesday, 07 April 2021
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือระบบการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือระบบการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)
Thursday, 09 July 2020