ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

พนักงานขับรถ

02-07-2015

(11)

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553  
บขส. ได้รับหนังสือชมเชยจาก นายสมัย ศรีแก้ว ผู้โดยสารบริษัทฯ เส้นทาง กรุงเทพฯ-รัตนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งได้ใช้บริการรถโดยสารบริษัทฯ คันหมายเลข ม.2/944-1629 เส้นทางกรุงเทพฯ-รัตนบุรี เวลา 09.00 น. โดยตลอดการเดินทาง พนักงานขับรถคือ นายเสรี กาบแก้ว สังกัดงานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2 กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ให้บริการผู้โดยสารด้วยความเต็มใจและแสดงกิริยา วาจาสุภาพอ่อนน้อมแสดงถึงความกระตือรือร้นในการให้บริการตลอดการเดินทาง สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร สมควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏเป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงานผู้อื่นต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 นายจำนง ทักษิณ, นายชะอุ่ม ใจกล้า พนักงานขับรถประจำรถบริษัทฯ และนางสาวสุธิดา เมฆยิ้ม พนักงานต้อนรับ คันหมายเลข ม1(ข) 692-734 เส้นทางกรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ สังกัดงานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บกระเป๋าถือหนังสีดำของผู้โดยสารและได้นำส่งคืนให้กับเจ้าของเป็นที่ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร เป็นการสนองนโยบายบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและสร้างภาพลักษณ์ตลอดจน ชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทฯ สมควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏเป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงานผู้อื่นต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

 

วันที่ 10 มกราคม 2553  
นายวิสูตร์ เพ็งสอน และนายบันเทิง พนักงานขับรถประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข ม.4(ค)/965-1688 เส้นทางกรงุเทพฯ-แม่สอด สังกัดควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารได้ขณะทำความสะอาดรถ จึงได้นำส่งผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การที่ทั้ง 2 คนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารเป็นการสนองนโยบายบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและสร้างภาพลักษณ์ตลอดจน ชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทฯ สมควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏเป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงานผู้อื่นต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

 

วันที่ 14 มกราคม 2552  
นายปราโมทย์ เชยสาคร รหัสประจำตัว 2 – 02708 ตำแหน่งพนักงานขับรถ และนายภานุพงษ์ จันทะวงษ์ รหัสประจำตัว 2 – 03395 ตำแหน่งพนักงานบริกร ประจำรถคันหมายเลข ม.1 ข / 89 – 624 เส้นทางกรุงเทพฯ – หลังสวน งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมด้วยบัตรของนายสุจิตร ผมหอม ผู้โดยสารที่ได้ทำตกไว้บนรถคันดังกล่าว และได้นำมาฝากไว้กับนายสถานีเดินรถหลังสวน โดยได้นำส่งคืนแก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2552

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552  
ด้วย ได้รับรายงานจาก กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 งานบังคับคดี กองกฎหมาย ได้ขอรถธุรการใช้สอยส่วนกลางเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในการ ยึดรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 1 คัน ของบริษัท ลพบุรีสิงห์ทรานสปอร์ต จำกัด บริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) บริเวณใต้ทางด่วน ซึ่งงานธุรการและสารบรรณกลาง กองบริหารกลาง ได้จัดรถธุรการ โดยมีนายสนธยา ค่ำคูน เป็นพนักงานขับรถ ให้ไปปฏิบัติงาน และในการดำเนินการข้างต้น งานบังคับคดี กองกฎหมาย ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย เนื่องจากมีกลุ่มชายฉกรรจ์เข้ามา รุมล้อม ทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าว นายสนธยา ค่ำคูน พนักงานขับรถธุรการฯ ได้ร่วมปฏิบัติงานโดยมิได้ท้อถอยหรือเกรงกลัวต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมได้ให้ ความร่วมมือช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการจนภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งคอยสังเกตบริเวณโดยรอบที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยไม่ประมาท กองกฎหมายจึงได้ทำหนังสือขอบคุณและชมเชยนายสนธยาฯ ถึงงานธุรการและสารบรรณกลาง กองบริหารกลาง ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

 

วันที่ 17 มีนาคม 2552  
ด้วย ได้รับหนังสือจาก นางสาวอุไร บัวลอย ผู้โดยสารว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 คันหมายเลข ม.2 / 32 – 1580 เส้นทางสายกรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ ได้ทำกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงิน 4,500 บาท และแหวนทองคำ 1 วง ตกหล่นไว้บนรถโดยสารคันดังกล่าว และได้ติดต่อ นายสุรทิน ลีโย พนักงานจำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถบุรีรัมย์ จนกระทั่งสามารถติดตามทรัพย์สินซึ่งมี นายสมพร โคกรัมย์ พนักงานขับรถม.2 / 32 – 1580 เป็นผู้เก็บได้และรักษาไว้และได้นำส่งคืนเจ้าของ ต่อมา นางสาวอุไรฯ ได้ติดต่อขอรับคืนไปพร้อมกับทำหนังสือชมเชยมายังบริษัทฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552

 

วันที่ 17 มีนาคม 2552  
ด้วย ได้รับหนังสือจาก นายบุญเรือง หาญชนะ ผู้โดยสารว่าเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปรัตนบุรี ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 คันหมายเลข ม.1 ข / 944 – 618 เส้นทางสายกรุงเทพฯ – สตึก และได้ทำกระเป๋าสตางค์ตกหล่นไว้บนรถโดยสาร คันดังกล่าว และได้ติดต่อ นายสัจจะ สวนชูผล พนักงานจำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถสตึก จนกระทั่งสามารถติดตามทรัพย์สินซึ่งมี นายดิเรก นุชนงค์ พนักงานขับรถ และ นางสาวปวีณา ไขไพวัน พนักงานต้อนรับคันหมายเลข ม.1 ข / 944 – 618 เป็นผู้เก็บได้ พร้อมรักษาไว้และได้นำส่งคืนเจ้าของ ต่อมานายบุญเรืองฯ ได้ติดต่อขอรับคืนไปพร้อมกับ ทำหนังสือชมเชยมายังบริษัทฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552

 

วันที่ 23 มีนาคม 2552  
ด้วยได้รับรายงานจาก พ.อ.ประเสริฐ บัวเขียว ผู้โดยสารว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 นาง นพภรณ์ แก้วปัญโญ รหัสประจำตัว 1 – 01467 พนักงานจำหน่ายตั๋ว ประจำสถานีเดินรถเชียงใหม่ และนายนุกูล เกษอังษา รหัสประจำตัว 2 – 03524 พนักงานขับรถ ประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข 18 – 1678 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ งานควบคุมรถปรับอากาศ ชั้น 2 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้ประสานงานและเก็บโทรศัพท์มือถือของตนที่ทำหล่นไว้บนรถคันดังกล่าว และได้นำคืนตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2552

 

วันที่ 25 มีนาคม 2552  
ด้วย ได้รับหนังสือจาก คุณสุพรรษา อยู่เสดียง ผู้โดยสารใช้บริการรถคันหมายเลข ม.1 ก / 984 – 634 เส้นทางกรุงเทพฯ – ตรัง เที่ยวออกจากสถานีเดินรถตรัง เวลา 17.30 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ในระหว่างเดินทางมีการประท้วงปิดถนน รถโดยสารไม่สามารถเดินทางได้ จนถึงเวลาประมาณ 04.44 น. ของวันรุ่งขึ้น รถโดยสารจึงสามารถผ่านไปได้ ในระหว่างช่วงเวลานั้น พนักงานขับรถคือนายสุเทพ พยัคฆ์จันทร์ ให้บริการผู้โดยสาร เป็นอย่างดียิ่ง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552

 

วันที่ 31 มีนาคม 2552  
ด้วยได้รับรายงานจาก นางสาวสุวรรณ บัวขนก ผู้โดยสารว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 นายสมชาย ป้อมคำ รหัสประจำตัว 4 – 06329 พนักงานขับรถ และนายไพฑูรย์ สุขชื่น รหัสประจำตัว 2 – 03687 พนักงานบริการ ประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข ม.1 ข / 9 – 249 เส้นทาง กรุงเทพฯ – คลองลาน งานควบคุมและเดินรถภาคกลาง กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของตนที่ทำหล่นไว้บนรถคันดังกล่าว และได้นำคืนตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

 

วันที่ 20 เมษายน 2552  
ด้วย ได้รับรายงานจาก คุณคะนึง นิลบุตร ว่าได้ใช้บริการรถคันหมายเลข ม.1 ก / 991 – 720 เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะสมุย เที่ยวเวลา 16.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่อถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ลงจากรถไป โดยไม่ทราบว่าได้ลืมกระเป๋าสะพายไว้บนรถ ภายในกระเป๋าสะพายมีโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง เงินสด จำนวน 10,000 บาท และสิ่งของมีค่าอีกจำนวนหนึ่ง จึงกลับมาที่รถพบว่าพนักงานประจำรถคันดังกล่าว คือนายจิรพล รัตนสงคราม รหัสประจำตัว 2 – 00869 พนักงานขับรถ นายสมร แกว่นเขตร์วิทย์ รหัสประจำตัว 2 – 02337 พนักงานขับรถ และนางสาวจะรี ทองอร่าม รหัสประจำตัว 2 – 03774 พนักงานต้อนรับ ได้เก็บกระเป๋าไว้และรออยู่ จึงได้รับกระเป๋าสะพายพร้อมสิ่งของ ที่อยู่ภายในกระเป๋าไว้ครบถ้วน ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2552

 

วันที่ 20 เมษายน 2552  
ด้วย ได้รับหนังสือจาก จ.อ.ศุภชัย ศุภฤกษ์ ผู้โดยสารใช้บริการรถคันหมายเลข ม.1 ข / 99 – 785 เส้นทางกรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย เที่ยวออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) เวลา 20.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ในระหว่าง การเดินทางมีผู้โดยสารสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ป่วยมีอาการหายใจไม่ออก เบื้องต้นทราบว่าป่วย เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน พนักงานประจำรถ คือนายสมเกียรติ กตัญญู นายไพฑูรย์ มีสาย และนางสาวพลอยชมพู เรือนงาน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ สังกัดงานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นอย่างดี ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2552

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2552  
ด้วย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2552 มีชาวต่างชาติชื่อ นายคริสเตอร์ แอนเดอร์สัน ได้มาใช้บริการที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่คอยเวลาเดินทางเกิดเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางที่นำติดตัวมาสูญหาย จึงได้แจ้งกับตำรวจท่องเที่ยว และไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจตลิ่งชันเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูกล้องวงจรปิดพร้อมกับอัดภาพคนร้ายไว้ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 เวลาประมาณ 16.00 น. ในขณะที่นายธนรัตน์ บุญเรือง ตำแหน่งทดลองงานเจ้าหน้าที่เดินรถ งานบริหารกิจการเดินรถสายใต้ กองกิจการเดินรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานีฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในสถานีฯ ได้พบกับชายผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับรูปภาพจากกล้องวงจรปิด จึงทำการเฝ้าระวัง พร้อมกับประสานงานไปยังตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ ตลิ่งชันเพื่อทำการจับกุม ในขณะที่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายธนรัตน์ บุญเรืองและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานีฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อมิให้ชายคนดังกล่าวหลบหนี จนกระทั่งสามารถนำตัวมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบ และชายผู้นั้นยอมรับสารภาพว่าได้ขโมยกระเป๋าของนายคริสเตอร์ แอนเดอร์สัน ไปจริง ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2552  
ด้วย ได้รับรายงานจาก คุณอังคณา วิมลสุทธิกุล ว่าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 บิดาและมารดาของตน ได้โดยสารมากับรถบริษัทฯ เส้นทาง ลี้ – ลำพูน – กรุงเทพฯ ได้ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายบนรถ และได้รับการแจ้งจาก นาย จันทร์ศรี วงศ์ศรีใส รหัสประจำตัว 2 – 01565 พนักงานขับรถ และนางวัชรา เทพวัลย์ รหัสประจำตัว 2 – 04222 พนักงานต้อนรับ ประจำรถบริษัทฯ คันหมายเลข 9911 – 604 เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำพูน งานควบคุมรถ ปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ว่าได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของบิดาที่ทำหล่นไว้บนรถคันดังกล่าว และได้นำคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2552

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2552  
นายเล็ก เชียนแก้ว พนักงานบริการ งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1 กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก พระครูสังฆรักษ์แสงชัย กนตสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2552 ได้โดยสารรถคันหมายเลข ม.1ก/9917-284 จากสุไหงโกลก เข้ากรุงเทพฯ ทำกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารทางการเงินตกบนรถ นายเล็ก เป็นผู้เก็บได้ และนำส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จึงได้ทำหนังสือของคุณและชมเชยถึงบริษัทฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552

 

วันที่ 29 กรกฏาคม 2552  
บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ว่านายเดชา โกยสกุล นายสถานีเดินรถ ระดับ 6 สถานีเดินรถกระบี่ กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมานั้น จังหวัดกระบี่ได้รับความร่วมมือจากนายเดชา โกยสกุล ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการชุมนุมประท้วงและปิดสนามบิน สุวรรณภูมิ ในการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งนายเดชา โกยสกุลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง สมควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏเป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2552