ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ข้อควรรู้เกี่ยวกับบขส.(บริการต่างๆ)

31-05-2019

BBI GIF

ข้อควรรู้ในการใช้บริการ

 

1. บัตรโดยสารที่มีการแก้ไขโดย ขูดลบ ขีดฆ่า ถือเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้

2. ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน (ช่วงเทศกาลหลักได้ 90 วัน) สามารถให้เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วันนับจากวันเดินทาง

3. การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิื์

เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว จะไม่สามารถคืนตั๋วได้

4. การคืนตั๋วโดยสาร ต้องนำตั๋วไปขอคืนต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว

6. กรณีโทรศัพท์จองที่นั่ง จะต้องจองและออกตั๋ว ก่อนรถออก 6 ชั่วโมง

7. ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม

8. บริษัทฯจะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท

และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญหายอย่างใดๆ ต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของ

หรือภายในตัวรถ

9. ผู้มีสิทธิ์ในการลดหย่อนค่าโดยสารต้องแสดงบัตร หรือเอกสารการได้รับสิทธิ์ต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วทุกครั้ง

10. ซื้อตั๋วโดยสารไป-กลับ ลดหย่อนค่าโดยสาร 10 % ของราคาค่าโดยสาร หากยกเลิกการเดินทางเที่ยวใด ต้องคืนสิทธิ์ลดหย่อนคืนบริษัทฯทั้งหมด

11. ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารหลายสิทธิ์ ให้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนที่สูงสุดได้เพียงสิทธิ์เดียว

12. การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง การลดหย่อนค่าโดยสาร การซื้อตั๋วโดยสารไป-กลับ และการจัดเก็บค่าระวางสัมภาระสำหรับการเดินทางต่างประเทศ

ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขนี้

13. ประกันภัย 300,000 บาท/ที่นั่ง